FAQ

Frequently asked questions

የመመሪያዎቹንሰነድበሀርድናበሶፍትቅጂዎችይሰጣቸዋል፡፡ለምሳሌ፡-የሙያደህንነትናጤንነትመመሪያ፣ የሴቶችናየወጣትሠራተኞችመመሪያ

ጥያቄ ለሚያቀርቡ ባለጉዳዮች መስፈርቶቹን አሟልተው ሲገኙ ሰርተፊኬቱ ይሰጣቸዋል፡፡ በዚህም በየዓመቱ ይታደስቸዋል፡፡

የድርጅቶች የሥልጠና ፍላጎት ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በተመረጡ የሙያ ደህንነትና ጤንነት ርዕሶች ዙሪያ ስልጠና ይሰጣቸዋል፡፡

Font size
Colors